Cách phóng to Microsoft Teams

Microsoft Teams có giao diện người dùng khá tốt. Các biểu tượng được tạo tốt và chế độ tối vẫn cho phép người dùng dễ dàng đọc văn bản trên nền tối. Điều đó cho thấy, kích thước văn bản và kích thước biểu tượng có thể không phù hợp Read more…